مرکز نیکوکاری محله اقدسیه به مناسبت عید سعید قربان 4 عدد گوسفند به مبلغ 23/000/000 ریال ذبح و در میان نیازمندان محله توزیع نمود.