مرکز نیکوکاری محله اقدسیه به مناسبت جشن عاطفه ها اقدام به برپایی دو پایگاه جمع آوری کمک های مردمی نمود که حدودا مبلغ 22 میلیون ریال وجه نقد و 3/500/000 ریال کالا به مجموع 25/500/000 ریال جمع آوری نمود.