آدرس : شهرری - خیابان شهید شیرمحمدی( آرد ایران ) - خیابان شهید برادران اسماعیلی ( نصیر ) - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام

تلفن :  55968943

سامانه پیامک : 30006179100200

EMAIL : nikookari16122822@gmail.com