اهداف مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام

1 برنامه ریزی محله مبنا در امور توانمند سازی خانواده های نیازمند

2 افزایش سطح دسترسی خیرین و نیازمندان

3 تقویت مسئولیت اجتماعی

4 جهت دهی به احساسات و عواطف مردم

5 مدیریت احسان و نیکوکاری

6 هدایت مشارکت عمومی به مشارکت موثر

7 مدیریت خدمات داوطلبانه

8 عینی سازی و شفاف سازی ارائه خدمات

9 اعمال نقش پیشگیرانه

10 اهدا حس خوب نیکوکاری

11 به اشتراک گذاری تجارب و روشها

12 پیوند نیاز محرومین با توانمندی مردم

13 مردمی شدن حمایت های اجتماعی

14 شناسایی و اولویت بندی نیاز های مردم

15 تقویت ارتباط مردم با پایگاه های اجتماعی از جمله مسجد

16 ایجاد همبستگی ، تکافل و توازن اجتماعی در جامعه