جناب آقای راجی رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری به همراه آقای توانایی از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری بازدید نمودند و در مورد چشم انداز مراکز نیکوکاری توضیحاتی ارائه فرمودند.