جناب آقای علی تات مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه با اعضای هیات عامل مرکز نیکوکاری محله دولت آباد جلسه ای داشتند و در مورد فعالیتهای مرکز نیکوکاری توضیحاتی فرمودند.

در ضمن در این جلسه جناب آقای نوری از کمیته امداد استان تهران در این جلسه حضور داشتند.