جناب آقای راسترو رئیس اداره امور مشارکتها و شبکه های مردمی استان تهران و مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری جناب آقای صفاری از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز چهارشنبه 93/9/12  ساعت 15 بازدید نمودند.