جناب آقای فراهانی  مسئول شبکه نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی مرکز و سرکار خانم حسنی کارشناس امور بانوان شبکه نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی مرکز روز یکشنبه 93/9/16 ساعت 10 صبح از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.