جناب آقای سعید امین پور مسئول مددکاران کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری در تاریخ 93/10/1 ساعت 13 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.