جناب آقای عباسی روز یکشنبه 93/10/07 ساعت 12:30 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.