مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز شنبه 93/11/11 تعدادی غذای نذری بین نیازمندان محله اقدسیه توزیع نمود.