مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز سه شنبه 93/11/14 اقدام به توزیع گوشت نذری در بین نیازمندان نمود.