مرکز نیکوکاری محله اقدسیه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ری تعداد 20 نفر از مددجویان محله اقدسیه را به سفر نورانی مشهد مقدس (حج فقرا) از تاریخ 93/11/15 لغایت 93/11/18 به مدت 4 روز اعزام نمود که در مجموع مبلغ 5/000/000 ریال هزینه این سفر نورانی گردید.