جناب آقای صفاری مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری روز پنج شنبه 93/11/30 ساعت 11 صبح به همراه مسئولین کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.  این جلسه  با حضور اعضای هیئت عامل مرکز نیکوکاری محله اقدسیه و آقای راجی(رییس اداره منطقه 20 ) ،آقای رحیمی(معاون کمیته امداد شهرری) ، آقای پاکبنیاد (معاون مشارکتهای کمیته امداد شهرری) ، آقای گیلانی (معاون اداری و مالی کمیته امداد شهرری) ،آقای اردستانی (کارشناس اشتغال و خود کفایی) ، آقای علیزاده (کارشناس بهداشت و درمان) ، آقای عطایی (کارشناس حمایتی) ، خانم سفاریان (کارشناس حمایتی و اکرام) ، آقای محمدی (رییس اداره کهریزک) و هیئت همراه انجام گردید.