مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در تاریخ 93/12/4 بین نیازمندان محله گوشت نذری نوزیع نمود.