مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به توزیع بسته های غذایی در بین نیازمندان محله اقدسیه و همچنین توزیع نقدی عیدی در بین این عزیزان نمود و در مجموع مبلغ 8/000/000 تومان هزینه این کار خداپسندانه شده است.