مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در ایام شور نیکوکاری اقدام برپایی مرکزی در عوارضی تهران قم نمود و با همکاری نیرو های افتخاری در این امر خداپسندانه گام نهاد.