جلسه تعامل و همکاری با مدیر عامل موسسه خیریه امام علی(ع) - جناب آقای کساء در روز شنبه 94/01/29 انجام گردید.