مرکز نیکوکاری محله اقدسیه 40 بسته گوشت گوسفندی به مبلغ 594000 تومان بین نیازمندان محله اقدسیه توزیع نمود.