مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به برگزاری جلسه مشاوره ویژه مددجویان با حضور خانم دکتر شفیعی در تاریخ 94/2/16 نمود.