مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری آبسرد - دماوند توسط مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه طی دو روز در محل این مرکز آموزش دید.