مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به برگزاری جلسه مشاوره ویژه مددکاران این مرکز با حضور سرکار خانم دکتر شفیعی نمود.