جناب آقای طباطبایی ، بازرس استان تهران در روز شنبه 94/3/23 ساعت 10 صبح از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.