جنای آقای صفاری مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری در روز شنبه 1394/3/23 ساعت 20 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.