مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به توزیع فیش های غذا در بین نیازمندان محله به تعداد 100 فیش نمود.