مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری ، گزارشی از فعالیتهای ماه مبارک رمضان به نمازگزاران مسجد ارائه نمودند.