مشاور شهردار تهران جناب آقای عسگری آزاد از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز سه شنبه 94/10/15 بازدید نمودند.